شهید محمود نصيرى نصرآبادى

1391/6/6

شهید محمود نصيرى نصرآبادى

     {نام : محمود      { نام خانوادگى : نصيرى نصرآبادى      { فرزند : آقا تراب      { تاريخ شهادت : 17/7/1361      { محلّ شهادت : مريوان…