شهید جواد قنايى مقدّم آرانى

1391/4/20

شهید جواد قنايى مقدّم آرانى

     { نام : جواد      { نام خانوادگى : قنايى مقدّم آرانى      { فرزند : حسن      { تاريخ شهادت : 8/8/1360      {محلّ شهادت : محور آبادان…