شهیده زهرا (اكرم) دهقانی نوش آباد

1391/1/12

شهیده زهرا (اكرم) دهقانی نوش آباد

     { نام : زهرا (اكرم)      { نام خانوادگى : دهقانى نوش ‏آبادى      { فرزند : محمّد      { تاريخ شهادت : 25/5/1365      {محلّ شهادت…

شهید حسن دهقانى نوش ‏آبادى

1391/1/12

شهید حسن دهقانى نوش ‏آبادى

     {نام : حسن      { نام خانوادگى : دهقانى نوش ‏آبادى      { فرزند : محمّد      { تاريخ شهادت : 25/5/1365       {محلّ شهادت : قم…