شهید علی خدمتی بیدگلی

1390/12/7

شهید علی خدمتی بیدگلی

     { نام : على      { نام خانوادگى : خدمتى بيدگلى      { نام پدر : ذوالفقار      { تاريخ شهادت : 17/6/1357      {مكان شهادت : ابتداى…

شهيد رضا شمس ابادي - شاه ستيزي قهرمان

1390/11/5

شهيد رضا شمس ابادي - شاه ستيزي قهرمان

     { نام : رضا      { نام خانوادگى : شمس‏آبادى      { فرزند : على ‏اكبر      { تاريخ شهادت : 21/1/1344      { محلّ شهادت : كاخ مرمر…