شهرآران وبیدگل به عنوان یکی ازپیشتاران نهضت انقلاب اسلامی درتاریخ انقلاب به ثبت رسیده است.

قیام های مردمی خود جوش از15خرداد1342  تا17شهریور 1357و8آذر1357و25دی 1375 تا پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان

ایام الله درروز شمارانقلاب اسلامی ثبت شده است.شهادت سه سربازدلیرکویه شهید رضا شمس آبادی درسال 1344وادامه قیام 15خرداد1344با انگیزه کامل مذهبی موجب شهادت های مسجدی دراین شهرانقلابی شد.

19اردیبهشت 1375طلبه شهید ومبارز شهرآران وبیدگل علی محمد عبداللهی آرانی درشهرقم به شهادت رسید وبعد ازچند روز جنازه مطهر آن درآران وبیدگل تشیع  و نقطه عطفی درتارخ نهظت انقلاب اسلامی بود.17 شهریور1375 ودرگیری چندین ساله بامامورین رژیم منحوس پهلوی وشهدات دو عزیز دیگر شهید محمدرضا (جواد)عبداللهی (برادر شهید علی محمد عبداللهی )وفرهنگی شهید علی خدمتی وزخمی شدن دهها نفراوج ذلت وخواری وابستگان رژیم را درآران وبیدگل هویدا ساخت.8آذر 1375وشهادت کشاورز وکارگر زحمتکش عبدالله غفوره  لکه  ننگی  به مامورین رژیم درتیراندازی مستقیم به قلب این نوجوان عزیز بود.شهادت رحمت الله روحانی یزدلی درکاشان ازافتخارات روستای یزدل درحین انقلاب اسلامی بود

یادشان برای همیشه جاودان

تاریخ ارسال: 1400/11/12
تعداد بازدید: 459
ارسال نظر