دنیا و نقد جهان مادی

دل بستـن بـه دنیـای فانی و زودگذر، اموال دنیا، خانه، زن و فرزند و ... راه خطایی است، چون انسان را به کمال نمی رسـاند. مگر اسلام دین حق نیست؟ پس چرا ما آن را خالصانه نمی پذیریـم و بـه حـاشیـه می رویـم و از کنـار « صراط مستقیم » راه می رویم؟! نگذارید هوای نفس به شما دستور دهد.
 

شهید علی حسین ایمانیان

 
***
 

تاریخ ارسال: 1391/6/31
تعداد بازدید: 3619