دنیا و نقد جهان مادی

1391/6/31

دنیا و نقد جهان مادی

دل بستـن بـه دنیـای فانی و زودگذر، اموال دنیا، خانه، زن و فرزند و ... راه خطایی است، چون انسان را به کمال نمی رسـاند. مگر اسلام دین حق نیست؟ پس چرا ما آن را خالصانه نمی پذیریـم…