توصیه به ملّت و مردم

1391/6/31

توصیه به ملّت و مردم

از ملّت عزیز می خواهم در نماز جمعه و جماعت شرکت نموده و این سنگرهای دشمن شکن را خالی نکنید که حضور شما ضربه ای است به دشمنان داخلی و خارجی شهيد عبّاس آبانی آرانی   ***…