توصیه به مسئولین و خدمتگزاران مردم

1391/6/31

توصیه به مسئولین و خدمتگزاران مردم

جمعی که مسئولیّت سنگین و مهم شناساندن اسلام و انقلاب را به عهده دارند! بدانید که وظیفة شما تنها امر به معروف نیست بلکه همیشه امر به معروف و نهی از منکر با هم است. پس به حکم…