توصیه به دانش آموزان

1391/6/31

توصیه به دانش آموزان

ای دانش آموزان عزیز، ای امیدان آیندة کشور، ای گردانندگان کشور در آینده! بیدار و به هوش باشید تا بتوانید به نحو احسن دروس خود را ادامه دهید و در کنار دروس، اصول اعتقادی…