توصیه به پدر و مادر

1391/6/31

توصیه به پدر و مادر

پدر و مادرم! اگر شهید شدم، هیچ نگران نباشید و فقط دعا کنید که من جزءشهدا قرار گیرم و خدا از من قبول کند و هم چون امام حسین(علیه السلام) مرا غسل و کفن نکنید و با لباس مقدّس…