اخطار به دشمنان اسلام و ملت ایران

1391/6/31

اخطار به دشمنان اسلام و ملت ایران

دشمنـان ایـران و صدّامیـان بدانند اگر یک نفر از حزب الله در ایـران باقی بماند، در برابر زورگویی ابر قدرت ها سر تسلیم فرود نخواهد آورد. ما مرد جنگیم و از جنگ هراسی نداریم.…