1391/6/31

پیام شهدا به روحانیون و طلاب

برادران عزیز روحانی شما از اول این نهضت پیشتاز بوده اید بیشتر مردم را ارشاد کنید و بیشتر در بین برادران بسیج و سپاه باشید که با هم بودن ما پیروزی ما است. سردار شهید علی…